TEAM

VADYM VYSHNEVSKYY
VADYM VYSHNEVSKYY
Owner,
CEO HOLDING CHIPO LLC
YURII SHYSHKOVSKYI
YURII SHYSHKOVSKYI
COO,
CEO PODILLYANAFTOZBUT LLC
(import for Central region)
VITALY YASTRUBETSKY
VITALY YASTRUBETSKY
CFO,
CEO ZAHIDNAFTOZBYT LLC
(import for Western region)
HALYNA KULIKOVSKA
HALYNA KULIKOVSKA
CСO
KHRYSTYNA BABLIAK
KHRYSTYNA BABLIAK
Head of the foreign economic activity department
INNA KONOTOP
INNA KONOTOP
CAO
OLEKSANDR SIEROV
OLEKSANDR SIEROV
CLO,
Advocate, Leks Vektor Law Firm
YULIIA DUBOVYK
YULIIA DUBOVYK
СМО
VOLODYMYR VLASOV
VOLODYMYR VLASOV
CTO
LESYA IVASIVKA
LESYA IVASIVKA
Head of HR department
VIACHESLAV LYTVAK
VIACHESLAV LYTVAK
Head of Corporate Sales Departmen
TETIANA MAKSYMCHUK
TETIANA MAKSYMCHUK
CPO
VOLODYMYR HIZHOVSKYI
VOLODYMYR HIZHOVSKYI
Deputy chief operating director of Western region
SERHII LIVAK
SERHII LIVAK
Deputy chief operating director of Central region
OLEKSANDR KRAVCHUK
OLEKSANDR KRAVCHUK
Head of the Department of Concomitant Products Supply
OLEKSANDRA DZHUMAK
OLEKSANDRA DZHUMAK
Head of the Cafe development department